မိမိတုိ႔၏ Web Page မ်ား လ်င္ျမန္ေအာင္လုပ္ ေဆာင္ေပးနုိင္မည့္ SEO Web Tools မ်ားကုိ လုိတာထက္ပုိ စုစည္းေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီ SEO Web Tools မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ Web Page မ်ားမွ Erros(မွားယြင္းခ်က္မ်ား) ကုိ အလြယ္တကူ ေဖာ္ျပေပးနုိင္ပါလိမ္းမည္။ ဒါေတြမကေသးပါဘူး မိမိတုိ႔၏ Web Page မ်ားအရင္ကထက္ အဆမတန္ လ်င္ျမန္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိေၾကာင့္ မိမိတုိ႔၏ Web Page မ်ားေကာင္းမြန္ဖုိ႔အတြက္ ေအာက္က ေပးထားတဲ့ SEO Web Tools မွာ မိမိတုိ႔၏ Web Page မ်ား Check(စစ္ေဆး) ၾကပါ မပ်င္းၾကပါနဲ႔လုိ႔ ေစတနာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ Tools မ်ားကုိ ဆက္ၿပီး ၀င္ခ်င္ရင္ SEO SitMap Generato Tools | All Generator Tools

1. Speed tester

Check web page size and load time.

Your domain/web page:
(eg. www.mrthangming.blogspot.com)
For a more detailed page analysis, try Pingdom.

Check backlinks to your domain or web page.

Your domain/web page:
(eg. www.mrthangming.blogspot.com)

Check whether your link partner is still linking back to your site.

Your domain:
(You must include http://)
Your partner's URL:

Check for broken links in your web page.

Your web page URL:
(eg.www.mrthangming.blogspot.com/2012/05/SEO-Tools.html)

5. Meta tag checker

Extract your web page's meta information and tags.

Your web page: http://
(eg.www.mrthangming.blogspot.com/2012/05/SEO-Tools.html)
All seo Tools above are hosted and created from iwebtools
 
Top